Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II w Bogorii

 

 Historia i obraz szkoły

 Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 2002 roku tworząc razem z Publicznym Gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształcących. 8 października 2009 roku wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Bogorii otrzymało imię       Jana Pawła II.

Placówka prowadzona jest przez Gminę Bogoria.                                                                                Mieści się w oddzielnym skrzydle budynku, w którym znajduje się gimnazjum i z którym tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Sale lekcyjne są duże, widne, wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne.
Szkoła posiada bibliotekę, pracownię komputerową, stołówkę, nowoczesną bazę sportową (hala sportowa, sala gimnastyczna oraz 4 boiska).

Uczniowie mogą korzystać z własnej stołówki, w której podawane są domowe obiady.
Oferta edukacyjna szkoły wynika z podstawy programowej i jest dostosowana do możliwości, potrzeb                i zainteresowań uczniów.
Poza obowiązkowymi przedmiotami nauczania, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz proponowania zajęć, na które chcieliby uczęszczać.

Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych mają zapewniony bezpieczny powrót do domów - Urząd Gminy wykupił im bilety na środki komunikacji publicznej.

Nauczyciele aktywizują swoich uczniów m.in. poprzez stosowanie aktywnych metod pracy w czasie zajęć lekcyjnych, udział w uroczystościach szkolnych, akcjach charytatywnych oraz wolontariacie, co ułatwia kształtowanie postaw poszczególnych uczniów.

W szkole dużą wagę przywiązuje się do kształtowania u uczniów umiejętności i postaw, takich jak kreatywność, otwartość, współpraca w grupie, autoprezentacja.

Szkoła kładzie również duży nacisk na wyrabianie u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka, dumy                z przynależności terytorialnej, kształcenie patriotyczne oraz wartości, które związane są z osobą patrona szkoły Jana Pawła II.

Liceum Ogólnokształcące w Bogorii uczestniczy w wielu projektach lokalnych i krajowych.

Należą do nich między innymi: 

  • Projekt w Ramach Integracji Społecznej – wycieczki do Warszawy i Łańcuta
  • Projekt w ramach Programu Integracji Społecznej zorganizowanie ,, Zielonej Szkoły dla 50 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii".

Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Zarządzanie w szkole oparte na pracy zespołowej i wzajemnym zaufaniu. Powoduje to, że nauczyciele, pod kierunkiem Dyrektora Szkoły, wspierają się w planowaniu, wdrażaniu i analizowaniu procesów edukacyjnych i wychowawczych, co w dużym stopniu zwiększa skuteczność kształtowania i rozwoju uczniów.

Działania nauczycieli są spójne, zgodne z potrzebami uczniów i ich rodziców. Owocuje to bardzo dobrą oceną oddziaływań wychowawczych szkoły i dobrym klimatem jej pracy.

Elementem potwierdzającym skuteczność metod i działań, Dyrekcji szkoły wspólnie z Kadrą Pedagogiczną, jest 100% zdawalność uczniów, utrzymująca się od kilku lat.

Bezpieczeństwo uczniów jest dla szkoły jednym z najważniejszych priorytetów.
Wszystkie podmioty szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów.                                                          Nauczyciele pełnią dyżury na terenie szkoły, w szkole zainstalowany jest system monitoringu pozwalający na obserwację całego terenu szkoły przez osoby do tego celu upoważnione. Cyklicznie przeprowadzane są spotkania i pogadanki z przedstawicielami straży i policji, które dotyczą zagadnień bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

W śród uczniów od zawsze panuje przekonanie, że teren szkoły jest miejscem bardzo im przyjaznym i czują się      na nim bezpiecznie.

 

W szkole wyznawana jest zasada o podmiotowym traktowaniu ucznia
oraz indywidualnym podejściu do jego rozwoju.

 

Wszystkie elementy dotyczące obrazu szkoły, sposobu jej funkcjonowania i zarządzania szkołą, są zgodne         z odczuciem społecznym z terenu gminy oraz znalazły również potwierdzenie w ostatnim raporcie ze szczegółowej ewaluacji wewnętrznej placówki.

Badanie zostało przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 22-11-2012 - 04-12-2012.

Z całościowym raportem można zapoznać się klikając tutaj --> Raport